ประกาศรายชื่อผู้กู้รายเก่าเลื่อนระดับชั้นรอบที่ 1 เพื่อเซ็นต์สัญญากู้ กยศ. ภาคการศึกษา 1/2556 โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่..

หรือ บอร์ดประกาศ อาคาร 5 ชั้น 1 โดยจะนัดเซ็นต์สัญญาแยกเป็นคณะต่างๆตามวันและเวลา ดังนี้

วันที่ 21 พฤษภาคม คณะบัญชี เวลา 8.30 – 19.00 น.
วันที่ 22-23 พฤษภาคม คณะเทคโนโลยี เวลา 8.30 – 19.00 น.
วันที่ 25 พฤษภาคม คณะศิลปศาสตร์ เวลา 8.30 – 19.00 น.
วันที่ 26 พฤษภาคม คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม คณะบริหารธุรกิจ เวลา 8.30 – 19.00 น.

ประกาศรายชื่อรายเก่าเลื่อนรอบที่ 1

Comments are closed.