เอกสาร รายใหม่ รายเก่า ย้ายสถานศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

1. ใบปะหน้า

2. แบบคำขอกู้ยืม

3. รูปถ่ายบ้านและแผนที่บ้าน

4. แบบสัมภาษณ์

5. จิตอาสา

6. ความคิดเห็นอาจารย์

7. กยศ 102 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว

เอกสาร รายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

1. ใบปะหน้า

2. แบบคำขอกู้ยืม

3. รูปถ่ายบ้านและแผนที่บ้าน

4. แบบสัมภาษณ์

5. จิตอาสา

6. ความคิดเห็นอาจารย์

7. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว

เอกสาร รายเก่าเลื่อนระดับชั้น ลักษณะที่ 1( กยศ. เดิม)

1. ใบปะหน้า

2. แบบคำขอกู้ยืม

3. รูปถ่ายบ้านและแผนที่บ้าน

4. แบบสัมภาษณ์

5. จิตอาสา

6. ความคิดเห็นอาจารย์

7. รับรองรายได้ กยศ

 

 

เอกสาร รายเก่าเลื่อนระดับชั้น ลักษณะที่ 2( กรอ. เดิม)

1. ใบปะหน้า

2. แบบคำขอกู้ยืม

3. รูปถ่ายบ้านและแผนที่บ้าน

4. แบบสัมภาษณ์

5. จิตอาสา

6. ความคิดเห็นอาจารย์

7. กยศ 102 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว